Sign in

Playbill and tickets

THE HANDSOME MAN
Alexander Ostrovsky

Buy tickets
Nearest shows: 20.03, 2.04, 22.04

Performance Director - Vasiliy Fyodorov

A Comedy in 4 Acts

Roles and actors:

Apollinaria Antonovna, the elderly lady Irina Zheryakova Honored Artist of Russia Ekaterina Bazarova Alyona Kolesnikova

Zoya Okoyomova, her niece, a young woman Lidiya Milyuzina Olga Pleshkova

Apollon Okoyomov, her husband Maksim Khrustalyov

Naum Fedotych Lotokhin, a wealthy gentleman, distant relative of Okoyomova Honored Artist of Russia Dmitriy Koznov

Fyodor Petrovich Oleshunin, a young man, landowner Aleksey Konovalov

Nikandr Semyonich Lupachyov, an elderly gentleman Alexander Volkov

Sosipatra Semyonovna, his sister, an elderly lady Recipient of the Prize of the Russian Federation Government, People's Artist of Russia Olga Pashkova Alexandra Ivanova

Susanna Sergeevna Lundysheva, a young widow, Lotokhin's niece Alyona Kolesnikova Honored Artist of Russia Ekaterina Bazarova

Ignatiy Kuznetsov Kirill Shvartsenberg Vladimir Alekseev Anna Zharova Natalya Khrustalyova Evgeniy Voronov Evgeniy Aranovskiy