Sign in

Playbill and tickets

THE GAMBLERS
Nikolai Gogol

Nearest shows:

Directed by Vladimir Dragunov

A comedy

Roles and actors:

Ikharev Igor Petrenko

Uteshitelniy Stepan Ivanovich State Prize of the Russian Federation laureate, Honored Artist of Russia Gleb Podgorodinskiy

Shvokhnev Pyotr Petrovich Honored Artist of Russia Vasiliy Zotov

Krugel Mikhail Fomenko

Glov Mikhail Aleksandrovich People's Artist of Russia Valeriy Afanasyev

Glov Aleksandr Maksim Filatov

Zamukhryshkin Psoy Stakhich Aleksey Dubrovskiy

Adelaide Ivanovna Nataliya Kalinina

Aleksey, a waiter Stanislav Soshnikov

Ikharev's servant Alexander Naumov Ignatiy Kuznetsov