Playbill and tickets

THE HANDSOME MAN
Alexander Ostrovsky

Buy tickets
Nearest shows: 16.02, 11.03, 22.03

Performance Director - Vasiliy Fyodorov

A Comedy in 4 Acts

Roles and actors:

Apollinaria Antonovna, the elderly lady Irina Zheryakova заслуженная артистка России Ekaterina Bazarova Alyona Kolesnikova

Zoya Okoyomova, her niece, a young woman Lidiya Milyuzina Olga Pleshkova

Apollon Okoyomov, her husband Maksim Khrustalyov

Naum Fedotych Lotokhin, a wealthy gentleman, distant relative of Okoyomova заслуженный артист России Dmitriy Koznov

Fyodor Petrovich Oleshunin, a young man, landowner Aleksey Konovalov

Nikandr Semyonich Lupachyov, an elderly gentleman Alexander Volkov Oleg Dobrovan

Sosipatra Semyonovna, his sister, an elderly lady Alexandra Ivanova Olga Molochnaya

Susanna Sergeevna Lundysheva, a young widow, Lotokhin's niece Alyona Kolesnikova заслуженная артистка России Ekaterina Bazarova

Ignatiy Kuznetsov Kirill Shvartsenberg Vladimir Alekseev Anna Zharova Natalya Khrustalyova Анна Шишкина Evgeniy Voronov Денис Корнух Evgeniy Aranovskiy

THE HANDSOME MAN
Alexander Ostrovsky
A Comedy in 4 Acts

Nearest shows: 16.02, 11.03, 22.03
Buy tickets

Performance Director - Vasiliy Fyodorov

Roles and actors

Apollinaria Antonovna, the elderly lady Irina Zheryakova заслуженная артистка России Ekaterina Bazarova Alyona Kolesnikova

Zoya Okoyomova, her niece, a young woman Lidiya Milyuzina Olga Pleshkova

Apollon Okoyomov, her husband Maksim Khrustalyov

Naum Fedotych Lotokhin, a wealthy gentleman, distant relative of Okoyomova заслуженный артист России Dmitriy Koznov

Fyodor Petrovich Oleshunin, a young man, landowner Aleksey Konovalov

Nikandr Semyonich Lupachyov, an elderly gentleman Alexander Volkov Oleg Dobrovan

Sosipatra Semyonovna, his sister, an elderly lady Alexandra Ivanova Olga Molochnaya

Susanna Sergeevna Lundysheva, a young widow, Lotokhin's niece Alyona Kolesnikova заслуженная артистка России Ekaterina Bazarova

Ignatiy Kuznetsov Kirill Shvartsenberg Vladimir Alekseev Anna Zharova Natalya Khrustalyova Анна Шишкина Evgeniy Voronov Денис Корнух Evgeniy Aranovskiy

News